INFO & ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen u en Internova Professional Lighting B.V. zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, deze kunt u hier inzien.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant te Breda.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
INTERNOVA PROFESSIONAL LIGHTING BV
KvK nr.: Breda, 20079768

ARTIKEL 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Internova Professional Lighting BV, hierna te noemen: IPL, gedane offertes en op alle door IPL gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij. Afwijkende bedingen binden IPL slechts na schriftelijke akkoordbevinding door IPL en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
2.            Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door IPL niet aanvaard, en wijst IPL uitdrukkelijk van de hand.

ARTIKEL 2
Offertes
1.            Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. In het geval dat een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft IPL het recht dat aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.            In het geval dat door IPL geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst pas tot stand wanneer IPL binnen 8 dagen, nadat IPL de order heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt dan wel de uitvoering daarvan heeft aangevangen.
3.            Door IPL aan de wederpartij bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermelding, technische specificaties en overige gegevens, opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties, en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderde aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
4.            Alle rechten van door of via IPL tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieken en technische ontwerpen, beschrijvingen (technische en overige), tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij IPL.
5.            Door IPL verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via IPL tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van IPL en mogen niet aan derden, in welke vorm dan ook ter inzage worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld zonder toestemming van IPL.
6.            In het geval dat de wederpartij uitdrukkelijk daarom verzoekt, kan de offerte vergezeld gaan van berekeningen, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, calculaties, modellen, etc., een en ander in de ruimste zin. In dat geval zullen de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vergoeding van genoemde kosten betekent geen overname van rechten als hiervoor bedoelt in lid 4 van dit artikel.
7.            Bescheiden als bedoeld in lid 4 van dit artikel moeten op het eerste verzoek van IPL compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien de opdracht niet door de wederpartij aan IPL wordt verstrekt, moeten zij terstond aan IPL worden teruggegeven.

ARTIKEL 3
Prijzen
1.            Door IPL opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Wanneer na de datum van de aanbieding één of meer van voorgenoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaan, is IPL gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
2.            Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn af- magazijn en exclusief vracht-, behandelingskosten en overige voorkomende toeslagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.            De kosten van overheidswege voorgeschreven producentenverantwoordelijkheid in het kader van afvalbeheerbijdrage worden door IPL aan de wederpartij doorberekend.

ARTIKEL 4
Betaling
1.            Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. IPL is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te eisen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en ander verplichtingen. IPL is eveneens te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling, voorafbetaling of onder rembours te leveren.
2.            Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de wederpartij verplicht de factuur van IPL binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op een door IPL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3.            Nalatigheid van de wederpartij met betrekking tot het afnemen van zaken en/of het IPL niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
4.            In het geval dat er in gedeelten wordt geleverd is IPL niet tot verdere levering verplicht voordat facturen die betrekking hebben op eerder gedane deelleveringen, zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
5.            In het geval dat de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door IPL geleden en te lijden schade.
6.            Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk rente, vermeerderd met 3% over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
7.            Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief zoals vastgelegd in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.

ARTIKEL 5
Levertijd
1.            Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij IPL schriftelijk in gebreke te stellen en moet IPL een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
2.            Het is IPL toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. In het geval dat zaken in gedeelten worden geleverd, is IPL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.            Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan IPL beslissen om te leveren op een door IPL te bepalen tijdstip, of de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde van de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd het recht van IPL op schadevergoeding.

ARTIKEL 6
Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
1.            Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van IPL ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van de leveranciers van IPL, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc.
2.            In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van IPL is IPL gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorsten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat IPL tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn. Gedurende de opschorting is IPL bevoegd en aan het einde daarvan is IPL verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst

ARTIKEL 7
Risico-overgang
1.            De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn van IPL of –bij levering of aanvoer uit magazijnen van derden- van deze derden hebben verlaten. Daarenboven geschiedt ook in- en uitlading van de zaken voor risico van de wederpartij.

ARTIKEL 8
Ontbinding
1.            Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot IPL richt, zal de wederpartij te allen tijde IPL eerst schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de wederpartij nauwkeurig, schriftelijk dient te melden.

2.            De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten als hij zelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.
3.            Indien IPL instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze vermogensschade wordt vastgesteld op tenminste 30% van de prijs (exclusief BTW) die de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst aan IPL had moeten voldoen.
4.            In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door IPL verrichte prestaties en heeft IPL onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 9
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1.            IPL behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door IPL aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, niet door de wederpartij aan IPL voldaan zijn.
2.            Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens IPL niet nakomt, is IPL zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwgevormde zaken, terug te nemen. De wederpartij machtigt IPL de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
3.            IPL verschaft aan de wederpartij op het moment dat de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van IPL, ten behoeve van andere aanspraken die IPL op de wederpartij heeft. De wederpartij zal op een eerste verzoek van IPL zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader gewenst zijn.

ARTIKEL 10
Doorverkoop en natrekking
1.            Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking stellen.
2.            Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog niet volledig betaald zijn, op een zodanige wijze te plaatsen dat deze hun juridische zelfstandigheid verliezen.

ARTIKEL 11
Boetebeding en controle
1.            De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde artikel 10 verbeurt ten gunste van IPL een boete voor ieder handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal EUR 5.000, - per handeling.
2.            IPL is bevoegd door een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij om aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 10 bepaalde.

ARTIKEL 12
Garantie
1.            IPL verleent ten aanzien van geleverde zaken of onderdelen daarvan geen enkele aansprakelijkheid, anders dan de aansprakelijkheid welke IPL ter zake van de betreffende zaak en/of het betreffende onderdeel door de leverancier van die zaak of dat onderdeel wordt verleend.
2.            IPL staat in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde werk.
3.            De garantie van IPL vervalt indien een gebrek in de zaak of een onderdeel daarvan het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig gebruik, onderhoud of ander verzuim aan de zijde van de wederpartij of indien door anderen dan IPL zonder diens toestemming of opdracht, werkzaamheden van de zaak zijn verricht dan wel in de zaak veranderingen zijn aangebracht.
4.            De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie van IPL worden gedekt, zullen aan de wederpartij tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 13
Vrijwaring tegen aanspraken door derden
1.            Ingeval de uitvoering van een overeenkomst plaatsvindt aan de hand van tekeningen, gegevens of adviezen door de wederpartij aan IPL verstrekt en indien hierdoor intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten en/of andere rechten) van derden worden geschonden, is de wederpartij verplicht IPL tegen eventuele jegens IPL uit dien hoofde geldend te maken aanspraken te vrijwaren.
2.            Indien een derde op grond van enig beweerdelijk recht als in artikel 13 lid 1 bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is IPL op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, onverminderd eventuele verdere aanspraken van IPL op schadevergoeding jegens de wederpartij.

ARTIKEL 14
Reclames
1.            Zodra de zaken door de wederpartij zijn ontvangen, dient de wederpartij vast te stellen of de zaken in elk opzicht in orde zijn en/of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling.
2.            Eventuele reclames, zowel op levering van zaken, als op de uitgevoerde werkzaamheden/reparaties, als op factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd, na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden/reparaties, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij IPL te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
3.            Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de werkzaamheden/reparaties of na ontvangst van de facturen.
4.            Het recht van reclame vervalt, indien de wederpartij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de wederpartij IPL niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
5.            Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens IPL op te schorten.

ARTIKEL 15
Aansprakelijkheid
1.            IPL is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van IPL, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen IPL verzekerd is.
2.            IPL is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
3.            Ingeval niettegenstaande de in lid 2 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op IPL mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door IPL geleverde zaken of de door IPL verrichte werkzaamheden. Onder netto factuurbedrag wordt uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag van de door IPL geleverde zaken c.q. de door IPL uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan IPL schadeplichtig is.
4.            Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal de aansprakelijkheid van IPL, uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van IPL in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van IPL.
5.            Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is IPL niet aansprakelijk.

ARTIKEL 16
Geschillen
1.            Op alle met IPL gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.            Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen – tenzij de wederpartij binnen 1 maand nadat IPL zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 17
Depot
Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 24-06-2021, en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant te Breda. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden.

INTERNOVA Professional Lighting BV
Rithmeesterpark 21
4838 GZ   BREDA

Verzendkosten (alle bedragen exclusief BTW en exclusief afvalbeheerbijdrage)

Nederland & België

  • Leveringen franco huis vanaf € 350,- per bestelling;
  • Verzendkosten € 12.50,-  bij een bestelwaarde onder € 350,-;
  • Er geldt een lengtetoeslag (ook boven franco huis bedrag) van € 30,- bij verzending van lengtes langer dan 2 meter.

Duitsland

  • Leveringen franco huis vanaf € 500,- per bestelling (enkel losse dozen tot 1m).
  • Verzendkosten € 20,- bij een bestelwaarde onder € 500,-.
  • Er geldt een lengtetoeslag (ook boven franco huis bedrag) bij lengtes >2m, verzendkosten op aanvraag.

Voor leveringen naar overige Europese landen zijn de verzendkosten op aanvraag.

Levering van de goederen

Alle zendingen worden standaard verstuurd met UPS. De dag voor levering krijgt u een e-mail van UPS, met daarin een trackingnummer en een link, zodat u de zending op de dag van levering online kunt volgen. Belangrijk: U dient een afleveradres op te geven waar overdag altijd iemand aanwezig is. UPS biedt standaard 2x aan. Dit betekent dat als u de eerste dag niet aanwezig bent, UPS de eerst volgende dag terug komt. Mocht u wederom niet aanwezig zijn dan kunt u het pakket binnen 7 dagen op het dichtstbijzijnde UPS-servicepunt afhalen (legitimatie meenemen). Na 7 dagen wordt het pakket geretourneerd naar ons. Hiervoor worden door UPS retourkosten in rekening gebracht. Internova houdt zich het recht voor deze retourkosten aan u door te rekenen.

Retourenbeleid

Ons retourenbeleid is hier te vinden.